Tien redenen om ook in 2019 proactief hypotheekadvies te geven


bron: Vakblad De Hypotheekadviseur, april 2019, uitgever Wolters Kluwer

Na het afsluiten van de hypotheek kijken veel van uw klanten nauwelijks meer naar hun hypotheek om. Dit is jammer, immers er zijn momenten waarop het belangrijk is even goed naar de financiën rond de woning te kijken. Dat levert uw klanten namelijk financieel voordeel op of voorkomt financiële problemen. Gelukkig hebben uw klanten u als adviseur. 

De 10 redenen:

1. Schenkingen om de hypotheek te verlagen
2. Uw klant wil minder werken
3. Verduurzamen van de woning
4. Tijdelijk verhuren van de woning
5. Uw klant krijgt zijn woning niet verkocht
6. Aflossingsblij of niet?
7. De WOZ-beschikking is flink hoger (of lager)
8. De overlijdensrisicoverzekering is meer dan vijf jaar oud
9. Inkomen daalt
10. Verhuisplannen

Download de pdf en lees verder

Belangrijkste belastingwijzigingen per 2019


bron: Vakblad De Hypotheekadviseur, februari 2019, uitgever Wolters Kluwer

Als financieel adviseur moet je goed op de hoogte zijn van de verschillende belastingtarieven. Per 1 januari zijn veel van deze tarieven gewijzigd. In dit artikel komen de belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2019 aan bod die van invloed kunnen zijn op je adviespraktijk.

De belastingwijzigingen in dit artikel zijn onderverdeeld in vijf verschillende categorieën: 1: inkomsten- en loonbelasting, 2: schenk- en erfbelasting en 3: overige.

1: Inkomsten- en loonbelasting

1.1 Tarieven box 1 2019 versus 2018 (jonger dan AOW-leeftijd)

De tarieven in de inkomstenbelasting voor belastingplichtigen jonger dan de AOW-leeftijd vind je in de Wet Inkomstenbelasting, artikel 2.10.

Het belastbaar inkomen in box 1 is het totaal van inkomen uit werk en woning verminderd met de aftrekposten in box 1 en de eventueel te verrekenen verliezen in box 1. Je klant heeft een verlies als zijn inkomen in box 1 over een jaar negatief is. Dit verlies mag hij verrekenen. Hij mag het verrekenen met positieve inkomsten uit werk en woning van de drie voorgaande jaren en met positieve inkomsten uit werk en woning uit de negen volgende jaren. De volgorde waarin verrekend moet worden is verplicht: eerst de drie voorgaande jaren en dan de negen volgende jaren.

1.1.1 Schijf 1 belastingverhoging

Klanten met een belastbaar inkomen tot 20.384 euro bruto per jaar gaan in 2019 iets meer belasting betalen dan in 2018. Het tarief stijgt met 0,1 procent van 36,55 naar 36,65 procent. Deze 0,1 procent komt neer op een belastingstijging van 109 euro, ofwel 1,48 procent meer belasting en premies volksverzekeringen (zie figuur 1.1).

Download de pdf en lees verder

Hypotheken voor Dummies


In simpele stappen de hypotheek kiezen die bij jou en jouw doelen past.

Ons boek Hypotheken voor Dummies is na twee jaar hard schrijven af en ingeleverd bij de uitgeverij BBNC. Ligt binnenkort in de winkel en kan al worden besteld via de verschillende webshops zoals bol.com.

Bestellen >

De ene ETF is de andere niet.


Publicatie in Vakblad Financiële Planning, nr. 1 2019

Meer en meer adviseurs wijzen hun cliënten op het beleggen in indexen met behulp van Exchanged Traded Funds (ETF’s), beter bekend onder de naam trackers. Dit vanwege de lage kosten en de eenvoud van de producten. In werkelijkheid zijn er verschillende soorten ETF’s van eenvoudig tot zeer complex. Ook op het gebied van kosten, dividendlekkage en de mate waarin de ETF erin slaagt om zijn index te volgen bestaan er grote verschillen tussen de diverse trackers. U doet er goed aan om uw cliënten te informeren over de verschillende soorten ETF’s en de voor- en nadelen ervan.

Drie soorten ETF’s

In de prakXjk kunnen we drie soorten trackers onderscheiden. Ten eerste fysieke trackers (100 procent replicaXe of sampling), ten tweede fysieke trackers die doen aan securiXes lending en tot slot syntheXsche trackers die werken met swapconstrucXes.

Fysieke trackers: volledige replicatie of sampling

In het geval van volledige fysieke replicaXe belegt een ETF in dezelfde onderliggende ‘aandelen’ als de index. Hierbij hebben de aandelen ook dezelfde weging als die in de index. Deze één op één kopie is de meest eenvoudige ETF. De winst van deze tracker is gelijk aan die van de index (minus de kosten). Een afgeleide hiervan is de tracker die gebruikmaakt van de methode van sampling…

Download de pdf en lees verder

Ter Zake – Kansen voor de eenmanszaak


Meer dan een miljoen Nederlanders zijn zelfstandig ondernemer zonder personeel. De meeste van deze zzp’ers bouwen weliswaar een pensioenpotje op, maar zijn doorgaans niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Feiten, trends en tips voor energieke éénpitters die willen zakendoen.

De zzp’er: een profielschets

Over zelfstandigen zonder personeel doen veel mythes de ronde. Maar wie is de zzp’er van Nederland daadwerkelijk? Een overzicht van feiten en cijfers over de snelgroeiende groep vrije geesten.

‘Het aantal vaste banen neemt structureel af’

Ondanks strengere overheidscontrole op schijnzelfstandigheid blijft het aandeel van zzp’ers in de arbeidsmarkt groeien, merkt Stef Witteveen van Uniforce.

Ondernemend in geldzaken

Ondernemen doe je voor eigen rekening en risico. Toch gaan veel zzp’ers niet ondernemend genoeg om met hun eigen financiën. Daar liggen kansen, betogen twee financieel planners. Ze delen het geheim voor een flexibel financieel plan. Over eigen vermogen, pensioenopbouw en het gemak van een comfortabele bankrekening.

Download de pdf en lees verder … of kijk op de site van Elsevier weekblad

Leidraad voor de accountant


Publicatie door Ramón Wernsen MFP, FFP, CFP, actueel t/m 15-10-2018

In deze Leidraad voor de accountant staat financiële planning voor de DGA centraal. Aan bod komen o.a. risico en rendement binnen financiële planning en het financieel plan en financiële planning als vertrekpunt in plaats van de jaarrekening…

Download de pdf en lees verder …

Wil de echte homo economicus opstaan?


Publicatie in Het Financieele Dagblad, 1 september 2018, door Ramon Wernsen

Winnaar van de Nobelprijs voor de economie Herbert Simon toonde in de jaren zeventig al aan dat mensen niet volledig rationeel handelen. De praktische toepassing van gedragseconomie in de beleggerswereld staat echter in de kinderschoenen.

Gedragseconomie is de studie van de psychologische en sociologische factoren die een rol spelen bij het nemen van financiële besluiten, zoals over prijzen en rendementen. Een voorbeeld van de emotionele impact? Zowel u als particuliere belegger als professionele beleggers maken systematisch denk- en beoordelingsfouten bij het nemen van beleggingsbeslissingen. U en zij kunnen niet goed risico’s inschatten of informatie verwerken en laten zich leiden door emotie.

Onze hersenen maken zogenoemde shortcuts, ook wel heuristieken en ‘biases’ genoemd. ‘En soms is dat goed’, zegt financieel planner Robert van Beek van About Life & Finance. ‘Want als we worden geconfronteerd met een leeuw die plots voor ons staat, dan schrikken we en lopen we weg, gewoon op de automatische piloot. Het zou goed zijn alle scenario’s rationeel te overdenken, risico’s in te schatten, welke kant op, maar dan ben je wellicht te laat.’

Ook in de praktijk handelen mensen niet volledig rationeel bij het nemen van beslissingen. Niets nieuws onder de zon, denkt u wellicht. Toch worden veel particuliere beleggers nog steeds behandeld alsof zij wel volledig rationeel handelen. In traditionele beleggingsvragenlijsten van financiële instellingen wordt bijvoorbeeld nog nauwelijks aandacht besteed aan de impact van emoties bij beleggers…

Download de pdf en lees verder …

LLP als alternatief voor Nederlandse rechtsvormen


Publicatie in Het Financieele Dagblad, 5 mei 2018, door Ramon Wernsen

Hebt u een vrij beroep? Dan is uw onderneming waarschijnlijk een eenmanszaak, vof, maatschap of bv. Maar wellicht is de Britse Limited Liability Partnership een aantrekkelijk alternatief voor u.

Ons land kent geen rechtsvorm waarbij je als ondernemer niet alleen fiscaal voordeel geniet van de startersaftrek, de zelfstandigenaftrek en de mkb-winstvrijstelling, maar ook juridisch profijt hebt van aansprakelijkheidsbeperking, zoals die voor de bv geldt. Het Verenigd Koninkrijk beschikt met de Limited Liability Partnership (LLP) wel over een dergelijke rechtsvorm.

De LLP is net als de maatschap en de vof een samenwerkingsverband tussen minimaal twee (rechts)personen en is fiscaal transparant. ‘Dit betekent dat de belastingheffing over de winst van de LLP niet plaatsvindt op het niveau van de LLP zelf, maar op dat van de achterliggende participanten. Hierdoor zal de participant van de LLP over zijn eigen winstdeel inkomstenbelasting betalen’, aldus Pim van Rijswijk van VRB Adviesgroep.

De LLP is vooral een alternatief voor de maatschap van vrijeberoepsbeoefenaren. Dit omdat vrije beroepers op grond van de Wet inkomstenbelasting per definitie fiscaal ondernemer zijn — ook als zij niet rechtstreeks aansprakelijk zijn voor de door de LLP aangegane verplichtingen. ‘Andere mkb-ondernemers zijn fiscaal geen ondernemer als ze niet rechtstreeks aansprakelijk zijn voor de schulden van de LLP. En dat laatste is juist de crux van de LLP. Voor andere ondernemers geldt dan ook alleen in uitzonderingsgevallen dat zij de genoemde voordelen kunnen krijgen’, stelt Marc Schmeits, belastingadviseur bij A&D Accountants en Belastingadviseurs….

Download de pdf en lees verder …

Nieuw eigenwoningbesluit kan veel geld opleveren


Publicatie in Het Financieele Dagblad, 7 april 2018, door Ramon Wernsen

Hebt u een eerdere woning verkocht en inmiddels een nieuwe gekocht met iemand die nog nooit een eigen huis heeft gehad? Dan kunt u wellicht duizenden euro’s belastingvoordeel realiseren.

In de praktijk blijkt dat er zich ongewenste fiscale situaties voordoen wanneer iemand die een eigen woning heeft verkocht een nieuwe gaat kopen met iemand die nog nooit een eigen huis heeft gehad. Deze situatie kan leiden tot een beperking van de hypotheekrenteaftrek in box 1. De wetgever vindt dit ongewenst en is met reparatiewetgeving gekomen.

Praktijkvoorbeeld

Stel u hebt begin 2017 een eigen woning verkocht waarvoor u tien jaar hypotheekrenteaftrek hebt gehad. Op deze eigen woning zat een hypotheekschuld van €100.000. Aan de verkoop hebt u een verkoopwinst van €50.000 overgehouden. Deze verkoopwinst wordt fiscaal eigenwoningreserve genoemd. Deze reserve beïnvloedt de hoogte van het bedrag waarover u de hypotheekrente fiscaal mag aftrekken bij een hypotheek voor een nieuwe eigen woning. Eind 2017 hebt u uw huidige partner leren kennen, die nog niet eerder een eigen woning met hypotheekaftrek heeft gehad…

Download de pdf en lees verder …

Van eenmanszaak naar bv: met of zonder ruis?


Publicatie in Het Financieele Dagblad, 17 februari 2018, door Ramon Wernsen

Wellicht overweegt u uw eenmanszaak om te zetten naar een bv. Hiervoor zijn diverse fiscale routes mogelijk. Welke past het beste bij u?

Wanneer u uw eenmanszaak beëindigt, komt de fiscus zijn deel opeisen. Immers, over de stakingswinst — het verschil tussen de bedrijfseconomische waarde en de boekwaarde van de onderneming — moet inkomstenbelasting (ib) betaald worden in de fiscale box 1. Deze belastingclaim kan oplopen tot maximaal 44,68% van de door u gerealiseerde stakingswinst. Uitstellen en verlagen belastingheffing In de wet worden twee opties geboden om de eenmanszaak in te brengen in een bv. De eerste mogelijkheid is het ruisend inbrengen en de tweede mogelijkheid is het geruisloos inbrengen. Bij een ruisende inbreng zult u af moeten rekenen over de gerealiseerde stakingswinst bij het beëindigen van uw onderneming. Over de stakingswinst moet u zoals gezegd maximaal 44,68% inkomstenbelasting betalen. Goed om te weten is dat u de belastingdruk kunt verlagen door de stakingswinst om te zetten in een lijfrente. Zo kunt u de belastingheffing uitstellen en in de toekomst mogelijk verlagen. Stakingslijfrente Het maximale bedrag aan stakingswinst dat mag worden omgezet in een fiscaal aftrekbare lijfrente bedraagt €454.237. Wel moet u aanvullend aan een aantal eisen voldoen om van dit bedrag gebruik te mogen maken. Een van de voorwaarden is dat u op het moment van staken niet meer dan vijf jaar jonger bent dan de AOW-leeftijd. Bent u daarentegen tussen de vijf en vijftien jaar jonger dan de AOW-leeftijd, dan komt u in aanmerking voor een maximaal bedrag van €227.126. Ook als u meer dan vijftien jaar jonger bent dan de AOW-leeftijd kunt u in aanmerking komen voor dit bedrag. Wel geldt dan de voorwaarde dat de lijfrente-uitkeringen niet mogen worden uitgesteld, maar direct moeten ingaan. Voldoet u niet aan deze voorwaarde, dan geldt nog altijd een maximum van €113.569. …

Download de pdf en lees verder …